Fermaten

AALBORG

SANGFORENING AF 1843

Generalforsamlig 2024


Aalborg Sangforening af 1843

 

 Aalborg den 7. marts 2024

 

Referat fra den årlige ordinære generalforsamling.

Svalegården, onsdag den 6. marts 2024, kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1.  Valg af ordstyrer. Bent Jütte valgt med akklamation.

 

2.   Formanden aflægger beretning til efterretning. Jørn Brøndum kunne berette, at vi havde haft tre optrædener i årets løb. I forbindelse med ”ordkraft” i Nordkraft. En hyggelig tur til Snæbum, hvor vi optrådte sammen med lokalt kor. Vi optrådte også ved MOFs arrangement på Hasseris Gymnasium. Vi havde en hvervekampagne i efteråret uden varig gevinst, som tidligere, standsede en interesseret før optagelsesprøven. Vi må overveje, hvad vi kan gøre ved proceduren, så den ikke afskrækker potentielle medlemmer. Samarbejdet med Dansk Sangerforbund er blevet udbygget, det har blandt andet betydet, at det kommende arrangement i Vodskov kirke er kommet op at stå.

Per Wimmelmann, der er kontaktperson i Nordjylland har arrangeret denne optræden med tre andre mandskor fra Nordjylland, havde en kommentar til beretningen. Han fremførte, at vi som kor vil have det vanskeligt i fremtiden uden tilgang af nye medlemmer, og at vi derfor burde søge samarbejde med et af de andre mandskor, evt. fusion. Det vil blive optaget til overvejelse og undersøgelse for mulighederne.

Formandens beretning kunne tages til efterretning.

 

3.   Kassereren aflægger de reviderede regnskaber til godkendelse

I kassererens fravær havde Jørn påtaget sig at gennemgå regnskabet for 2023. Regnskabet viste et underskud for året på 7.292 og en slut saldo på 56.699.

 Det bemærkes, at der var brugt ca. 8000 kr. på vort 180års jubilæum. Der var kommet mindre ind ved julemik og huslejen sat op fra 300 kr. til 400 kr. pr mødeaften. Man var enige om, at pengene brugt på jubilæet var givet godt ud. Regnskabet kunne godkendes

 

4.  Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget, kontingent og indskud

Også her måtte Jørn vikariere for den bortrejste kasserer. Der fremlagdes et budget med ca. 9000 kr. i underskud for det kommende år. Dette er måske noget til pessimistiske side, mente den øvrige bestyrelsen, og der var ikke grund til bekymring, der var nok kapital til at vi kunne tåle det i fem år!

Kontingentet kunne således derefter fastholdes på 700 kr. halvårligt.

 

 

5.  Arkivaren aflægger beretning om mødestatistik til efterretning

Peter Overgaard kunne med hjælp fra Jørns statistik oplyse, at vi fortsat har en fornem mødeprocent. Der har gennemsnitlig været 9 mand tilstede ved hver mødeaften. Per Wimmelmann var årets flittigste til at møde op.

Vi har i årets løb sunget 226 sange heraf 61 forskellige og heraf 21 for første gang.

 

 

6.  Valg af formand – Jørn Brøndum er i 2023 valgt for to år.

 

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, På valg er Bent Jütte og Oluf Gamst der begge modtog genvalg. Valgt i 2023 Peter Overgaard og Leif Simonsen.

 

8.  Valg til Tillidsposter

For 1 år

Der var genvalg af

Fanebærer:  Oluf Gamst, suppleant: Lars Larsen

Scrapmester: Bent Jütte,

Revisor Henning Kjølby, suppleant: Per Wimmelmann.

Programudvalgsmedlemmer: Jørn Brøndum og Peter Overgaard.

For 2 år

Optagelseskomite: På valg er Per Wimmelmann (valgt 2022), der var genvalg. (Valgt i 2023):Leif Simonsen.

Sanginspektører:

På valg er Ivar K. Jensen, (valgt 2022) Lars Larsen valgt 2022) begge genvalgtes.

(valgt 2023) Bent Jütte og Peter Overgaard.

.

9.  Valg af vicedirigent, Uden megen diskussion kunne vi ønske tillykke med genvalg.


 10. Valg af Webmester Oluf Gamst Valgt i 2023

 11.  Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt til formanden senest 1. februar dog senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

12.  Eventuelt. Ingen bemærkninger

 

 

Foreningen var vært for et traktement bestående af særdeles gode gule ærter på en varm, men noget flad suppetallerken med pølse og flæsk serveret på en underkop, 1 snaps og en øl blev behørigt drukket og besunget.

 

 

Med sangerhilsen

  Oluf Gamst

 

Norske gæster ved 175 års sangerjubilæet 15. sept. 2018