Fermaten

AALBORG

SANGFORENING AF 1843


Aalborg Sangforening af 1843

 

Referat fra den årlige ordinære generalforsamling.

Den fandt sted på Svalegården, onsdag den 6. marts 2019, kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af ordstyrer,

Formanden byder velkommen og foreslår Bent Jütte, der vælges med applaus.

 

 1. Formanden aflægger beretning:

 Er glad for at han nu har deltaget som formand i 20 generalforsamlinger og specielt har han glædet sig over det forløbne år med en meget vellykket fejring af vort 175 års jubilæum.

I år vil vi ikke tale om lyrehæfter!

 Men vi er ikke affældige. Vi har optrådt 9 gange og fået megen ros derfor, men kun et lille honorar. Et enkelt nummer, ”Pater Noster” har vi dog fortsat problemer med. Carsten lægger vægt på det fremmøde og den gode ånd og holdning, der er i foreningen. Lasse har skaffet os 2 medlemmer, og kunne vi alle yde den indsats, ville det se fint ud.

 

 1. Kassereren aflægger de reviderede regnskaber til godkendelse:

Efter mange års arbejde som kasserer i foreningen ønskede Ivar ikke at fortsætte. Det har dog været lidt teknisk svært at afgive posten til en ny mand ,på grund af de strikse bankregler, der er indført som følge af hvidvaskning.

 Af det udarbejdede regnskab fremgår det, at årets resultat nærmer sig balance, hvis vi korrigerer årets resultat for jubilæumsudgifter ( ca. 9000 kr.) og udgifter til nyt slips.(ca.3000 kr.) Diverseposten i regnskabet skyldes indkøb af nye slips. Indspillede indtægter (3700 kr.) stammer fra Margrethekirken og Odd Fellow logen.

Formanden takkede Ivar K. Jensen for 15 års ansvarsbevidst og omhyggeligt kassererarbejde for foreningen. Forsamlingen applauderede.

 

 1. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget, kontingent og indskud:

Der foreslås kontingentforhøjelse til 1600 kr. årligt. Kassereren mente, at en formue på omkring 30.000 kr. var passende for en forening med vort budget. Såfremt der ikke kom øgede indtægter, ville vi se et fortsat fald i formuen. Tillige var det hensigtsmæssigt at spare lidt op til kommende aktiviteter bl.a. forestående Norgestur.

 Forslaget gav anledning til flere indlæg og forslag. Der er ikke noget til hindring i at forhøje kontingentet under hensyntagen til vore tilskud. Efter nogen drøftelse var der bred enighed om følgende forslag til at øge vore indtægter:  Ølprisen sættes op til 20kr. Den månedlige bespisning skal betales fuldt ud til ny pris på 120 kr. Endelig vedtoges ved afstemning en kontingentforhøjelse til 1400 kr. årligt.

 

 1. Arkivaren aflægger beretning om mødestatistik til efterretning:

Arkivaren har som tidligere lavet en oversigt over årets aktivitet, hvoraf det fremgår at vi har haft 35 mødeaftener med gennemsnitlig mødeprocent på 79%. Vi har øvet og fremført 51 forskellige sange og haft 9 optrædener med 40 forskellige sange.

 

 

 1. Valg af formand – Carsten Larsen modtog genvalg med applaus.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jørn Brøndum og Ivar Jensen. Jørgen Brøndum modtager genvalg. Ivar har efter mange års tro tjeneste som kasserer ønsket at trække sig. Bestyrelsen foreslår Leif Simonsen til posten, som han har indvilliget i at påtage sig. (Valgt i 2018 Bent Jütte og Oluf Gamst.)

 

Nyvalgt blev således Leif Simonsen genvalg til Jørn Brøndum

 

 1. Valg til Tillidsposter

For 1 år

 

Valgt blev:

Fanebærer:

Oluf Gamst og suppleant Lars Larsen. Bent Jütte,  modtog ikke genvalg af helbredsmæssige årsager.

Scrapmester:

Bent Jütte,

Revisor:

 Henning Kjølby, suppleant Mogens B. Jørgensen

Programudvalgsmedlemmer:

 Jørn Brøndum og Peter Overgaard

 

For 2 år valgtes:

 

Optagelseskomite:

Leif Simonsen ((Valgt i 2018: Per Wimmelmann.)

Sanginspektører:

Bent Jütte og Peter Overgaard.

(valgt 2018: Jens Ibsen og Ivar K. Jensen.)

Webmaster:

 Oluf Gamst

 

 1. Valg af vicedirigent,

 genvalg af Jørn Brøndum

 

 1. Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt til formanden senest 1. februar dog senest 7 dage inden generalforsamlingen. Der var ikke modtaget forslag.

 

 1. Eventuelt.

Formanden takker ordstyrer for god ledelse og medlemmer for god ro og orden.

 

Efterfølgende trakterede foreningen med rigelige mængder gule ærter en enkelt snaps og øl. (til hele aftenen!) pr. person.

 

Med sangerhilsen referent Oluf Gamst

 

 

7.. marts 2019

 

Der er ikke noget i det fremsendte udkast til referat, der strider mod min opfattelse af generalforsamlingens forløb og de trufne beslutninger.

 

Med sangerhilsen 

Bent

Norske gæster ved 175 års sangerjubilæet 15. sept. 2018

Aalborg Sangforening af 1843

Aalborg den  7. marts 2018

Den årlige ordinære generalforsamling.

Fandt sted på Svalegården, onsdag den 7. marts  2018, kl. 19.30


Dagsorden ifølge vedtægter:

1.Valg af ordstyrer:  Bent Jütte valgt med akklamation.


2.Formanden aflægger beretning til efterretning.


Referat i uddrag:

Det er ikke bare svært for os, at tiltrække nye medlemmer, også andre mandskor har det svært. Kvinderne i de blandede kor ”sætter” sig på mændene og trækker dem med i deres kor.

.Mandskorsang har det generelt dårligt, men vi efterspørges stadig, og vi kan være stolte af vore optrædener og vor mødedisciplin. Vi er ældre, men kan stadig lære nyt og ikke mindst: vi har det godt sammen!


Arkivar fremlagde oversigt over aktivitet og dagbog.


3.Kassereren aflægger de reviderede regnskaber til godkendelse.


Der ses et resultat på + 1303,12 kr.


4.Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

Budgettet afviger ikke meget fra de foregående år og er med uændret kontingent.

             5.   Arkivaren aflægger beretning om mødestatistik til efterretning

             6.   Valg af formand – udgår. Carsten Larsen er valgt 2017 for 2 år.

             7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

Valgt 2017:Ivar Jensen og Jørn Brøndum

                    på valg er Bent Jütte og Oluf Gamst, der modtog genvalg.

            8.Valg til tillidsposter

For 1 år

genvalg af

Fanebærer: Bent Jütte, suppleant Oluf Gamst,

Scrapmester: Bent Jütte,

Revisor: Henning Kjølby, suppleant Mogens B. Jørgensen

Programudvalgsmedlemmer: Jørn Brøndum og Peter Overgaard


For 2 år

Optagelseskomite: Valgt 2017 Leif Simonsen,

Per Wimmelmann blev genvalgt.


Sanginspektører:

Valgt 2017 er Bent Jütte og Peter Overgaard.

Jens Ibsen og Ivar K. Jensen blev genvalgt.

Webmaster valgt i 2017 Oluf Gamst.


       9. Valg af vicedirigent, genvalg af Jørn Brøndum


10. Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt til formanden den 1. februar, dog senest 7 dage inden generalforsamlingen. Der var ingen indkomne forslag.


   11. Eventuelt.       

Det foreslås, at vi synger med til alsang 4. maj.


Oluf Gamst